Συνεργασίες

Εάν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε ένα Cafe Europe στην περιοχή σας, έχουμε αναπτύξει υλικό που απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα χώρο συνάντησης Cafe Europe.
Δείτε εδώ!

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.